Pravidla soutěže Letní #krajinaticha

Níže uvedený text představuje úplná pravidla letní soutěže na instagramovém profilu Brdy a Podbrdsko (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěží na oficiální stránce Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko na Instagramu je Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., se sídlem Praha - Smíchov, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČO 07384840 (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž pořadatele je založena na principu zaslání, respektive přidání soutěžního příspěvku prostřednictvím sociální sítě Instagram.
3. Soutěže založené na principu zaslání soutěžního příspěvku nepodléhají zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
4. Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“).

II. Soutěžící
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní všechna pořadatelem stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870.
3. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.
4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
5. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící zveřejní v rámci soutěže (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
6. Soutěžící vstupem do soutěže publikací fotografie na svém profilu potvrzuje, že je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu.
7. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Mechanismus soutěže
1. V termínu od 1. července 2020 18:00 hod. do 30. srpna 2020 23:59 hod. mají uživatelé možnost publikovat na svých profilech na sociální síti Instagram soutěžní příspěvky.
2. Vstupem do soutěže se rozumí, a tedy za soutěžní příspěvek se považuje:
a) příspěvek označený hastagem #krajinaticha a zároveň označující @brdyapodrdsko přímo ve fotografii nebo v popisu soutěžní fotky,
b) příspěvek publikovaný jako fotografie na veřejném profilu soutěžícího.
3. Fotografie musí zachycovat, jak podle nich vypadá letní krajina samoty a ticha v turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. Bližší fotografický žánr není specifikován a záleží na originalitě a kreativitě autora, jak on sám léto a prázdniny v turistické oblasti Brdy a Podbrdsko vnímá.
4. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, tj. na svém instagramovém profilu publikovat více soutěžních fotografií, pokud splní všechna pořadatelem stanovená pravidla.
5. Všechny soutěžní fotografie splňující uvedené náležitosti budou předány k posouzení porotě.
6. Tři výherce vybere porota složená ze zástupců Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko; posuzována budou tato kritéria: (1) kvalita fotografie, (2) míra vystihnutí zadaného soutěžního tématu, (3) celková originalita a zpracování.

IV. Výhry v soutěži a jejich oznámení
1, Výherci vybraní porotou obdrží balíček s následujícím obsahem: 1x termohrnek nebo termoska, 1x plechový hrnek, 1x sešit.
2. Jména vítězů budou oznámena ve stories instagramového profilu Brdy a Podbrdsko. Výherci budou pořadatelem informováni prostřednictvím direct message a budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací postem.
3. Pokud výherci kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do dvou dnů od vyhlášení výsledků soutěže, ztrácejí na výhru nárok a ta propadá ve prospěch pořadatele.
4. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.
5. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

V. Předání výher
1. Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy poštou.
2. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

VI. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel
1. Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže.
2. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.
3. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagram.
4. Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukověvobrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazovězvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže (vstup do soutěže je popsán v článku 3, odstavci č. 2) soutěžící:
a) souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;
b) potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona.

Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat.

VII. Termíny
1. července 2020 18:00 hod. do 30. srpna 2020 23:59 hod.: přidávání soutěžních fotografií
6. září 2020: vyhlášení vítězů soutěže
od 7. září 2020: rozesílka výher pro vítěze soutěže

VIII. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže
1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady.
2. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
3. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na Internetu.
4. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).
5. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
6. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram.
7. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze dne 1. července 2020

Další články:

97051438_283341572673926_8705208349854113673_n120198496_175614304066232_1304707192212448038_n101353413_254834958960379_5576909191795981748_n126610629_158775152595017_1427478869016637056_n123144413_381392299574369_6220242890522493600_n