CHKO Brdy

Nejmladší chráněná krajinná oblast u nás

Unikátní horské ekosystémy, které byly ušetřeny moderních civilizačních tlaků, jako je urbanizace, masová turistika nebo používání chemických hnojiv. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč byla na místě bývalého vojenského újezdu vyhlášena ke dni 1.ledna 2016 Chráněná krajinná oblast Brdy.

CHKO má rozlohu 345 km2 a tvoří ho hlavně bývalý vojenský újezd ve Středních Brdech a Jižní Brdy, kde nahradila dva bývalé přírodní parky. Leží na území Středočeského a Plzeňského kraje.

CHKO je rozdělena do 4 zón. Do nejvzácnější, a tudíž nejvíce chráněné oblasti I. zóny patří mimo jiné okolí oblíbených Padrťských rybníků a nejvyšší vrchol Tok. Patří sem i bývalé dopadové plochy dělostřelecké a letecké střelnice, které jsou pro Brdy charakteristické, nebo místa paleontologických nálezů.

Nápad vyhlásit Brdy chráněnou oblastí není nový. Již v roce 1921 bylo jednáno o návrhu zřízení národního parku. Ten ale nebyl přijat. Místo toho bylo o 5 let později rozhodnuto o zřízení dělostřelecké střelnice, čímž byl další osud Brd zpečetěn na dlouhé desítky let dopředu a turistů byl odepřen přístup.
Vojenské aktivity proměnily část krajiny, ale z hlediska ochrany přírody a krajiny byly jejich zásahy většinou pozitivní. Vedle izolace oblasti napomohly i udržení bezlesí, které je považováno za velice přírodovědecky hodnotné.

Na otázku, co je v Brdech tolik cenné, odpovídá nejlépe Nařízení vlády ze dne 12. října 2015 o Chráněné krajinné oblasti Brdy:

§2
(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.

CHKO Brdy - informace

Kategorie: Turistické cíle / Příroda

CHKO Brdy - fotogalerie

Cílová plocha Jordán, CHKO Brdy.
119736965_341439530389001_5326322143378511692_n105973404_3038543819595298_1043470028631872432_n143174621_870474600162582_6335263034482339805_n100925886_548680679176021_3878942314220488300_n118341578_3504790736218354_7753977552903932478_n