Půst a Velikonoce 2024 na Svaté Hoře

Začátek akce: pátek 23. 2. 2024
Konec akce: pondělí 8. 4. 2024
Místo: Příbram

24.3.2024 Květná neděle [lat. Dominica in Palmis]

Touto nedělí začíná tzv. Svatý týden [lat. Hebdomada Sancta], ústřední týden liturgického roku. O Květné neděli se připomíná slavný vjezd Krista do Jeruzaléma: Ježíš přijíždí jako král, byť na oslu, a lidé mu stelou na cestu své pláště a palmové větve. Jen o pár dní později na Krista tentýž dav křičí „Ukřižuj“. Liturgie má tedy dvě nálady: radostnou (začíná se slavnostním vstupem, který zahrnuje čtení z evangelia o vjezdu do Jeruzaléma mimo chrám a průvod potom směřuje do kostela za zpěvu hymnu Gloria, laus et honor) a pohnutou: od vstupu do kostela, kdy biblická čtení vrcholí některými z pašijí synoptiků.

Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.

Mše sv. v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi ze svatohorského náměstí.
Hudba při liturgii v 9.00 a v 11.00: P. Šmolík – Nové Markovy pašije ad.

16.15 zpívané nešpory

28. 3. Zelený čtvrtek

První den tzv. Velikonočního tridua (třídení). Název je patrně zkomoleninou německého názvu Greindonnerstag (plačtivý čtvrtek), jelikož v tento den byli veřejní hříšníci po jejich pokání přijímáni zpět do společenství liturgii slavících křesťanů. Vyjma biskupských chrámů (katedrál) je v tento den ve všech kostelích pouze jedna, a to večerní mše, při níž se připomínají události Poslední večeře. Tento den je rovněž dnem ustanovení kněžství – svátostného (kněží) i obecného (svým způsobem každý věřící). Během liturgie v bílé barvě zní jásavý hymnus Gloria, po němž utichají na znamení smutku varhany a zvony. V katedrálách je navíc dopoledne slavena tzv. Missa chrismatis, při níž se žehnají oleje užívané poté při křtu, biřmování a pomazání nemocných.

Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Hudba: P. Šmolík – proprium Zeleného čtvrtku ad.
Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě.
Možnost získat plnomocné odpustky. Pravidelné bohoslužby se nekonají.

Zpovědní služba v bazilice 10.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00.

29.3.2024 Velký pátek

Druhý den Velikonočního tridua, den přísného postu, ztichlých varhan a zvonů. V tento den (a v sobotu) se neslaví mše. Křesťané si připomínají Kristovo ukřižování a smrt, liturgická barva je červená. Namísto mše se konají odpoledne tzv. velkopáteční obřady. Již jejich úvod v tichu (bez zpěvu) a prostrace kněze (namísto pokleknutí leží před oltářem čelem k zemi) dodává tomto dní na vážnosti. Namísto zvonků se při liturgii užívá dřevěných klapaček. (Protože nevyzvání zvony, chodili či chodí chlapci po ulicích s řehtačkami, aby ohlásili pro osud Krista zásadní hodiny: devátou, kdy byl souzen, dvanáctou, kdy byl ukřižován a třetí, kdy na kříži zemřel. Velkopáteční obřady se sestávají z bohoslužby slova (jako v první části mše), tradičních velkopátečních přímluv, kde se společenství věřících modlí za všechny skupiny lidí včetně jinověrců a atheistů, obřadu uctívání kříže a přijímání (ovšem bez proměnění hostií, použity jsou hostie proměněné v dostatečném množství na Zelený čtvrtek).

Den přísného postu.
Ranní chvály a modlitba se čtením v 8.00. V 15.00 Křížová cesta v parku.
V 17.00 Velkopáteční obřady.

Zpovědní služba v bazilice 10.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00.

Půst

Postění se nezahrnuje jen újmu jídla (během celého roku se tato praxe postění se od masa či oblíbených pochoutek týká pátku, dne Kristova ukřižování), ale též almužnu: podporu nějakého bohulibého účelu. Páteční půst během roku lze však nahradit i jiným kajícím skutkem. Ve dny přísného postu (Popeleční středa, Velký pátek) je zdravým lidem od 14 do 60 let dovoleno jen jednou denně se dosyta najíst a dvakrát pojíst lehce.

30. 3. Bílá sobota

Kaple sv. Ignáce k soukromé modlitbě u Božího hrobu bude otevřena od 6.30.
V 8.00 bude modlitba Ranních chval a Posvátného čtení z Liturgie hodin u Božího hrobu.

Zpovídáme od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00. V tento den je možné získat plnomocné odpustky.
Obřady velikonoční vigilie začnou ve 20.00.

Pravidelné bohoslužby se nekonají.

31. 3. Boží hod velikonoční Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční neděle je nejvýznamnější slavností liturgického roku a zvěst o Kristově vzkříšení je základním poselstvím křesťanství. I přes to se dnešní nedělní liturgie (na rozdíl od bohaté a specifické liturgie Velikonoční vigilie) nijak zásadně neliší od ostatních nedělních mší. Výjimkou je zpěv tzv. sekvence (zpěvem před četbou Evangelia), kterou je zpěv Victimae paschali laudes (Chvalme velikonoční oběť).

1. 4. 16.30 – 17.30 Velikonoční koncert v bazilice
V 16.30 Velikonoční koncert - P. Eben: Job. Vystoupí při něm I. Kylarová – varhany, P. David Horáček - mluvené slovo.

Zasvěcený svátek.
Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.
Při každé mši svaté budeme žehnat vámi přinesené pokrmy.
Hudba při liturgii v 9.00: A. Dvořák: Mše D dur „lužanská“. Vepřekův smíšený sbor a hosté.
Po odpolední mši svaté jsou zpívané nešpory.

Fotogalerie

Snímek obrazovky 2024 - 02 - 23 141125 Job - sh - 2024 - plakat

Další akce v tento den:

Svatohorské schody

Svatohorské schody jsou pýchou města i místem některých společenských, kulturních a sportovních akcí.

Oblast: Příbram

zobrazit detail >
118194119_1187124581662063_5174385933192366507_n126430503_2866082913680566_5227779505883703664_n151419499_439285417517664_8248275082520999075_n98437419_886925208492151_2759765329726457335_n