Návštevní knížka

Pravidla soutěže

Níže uvedený text představuje úplná pravidla letní soutěže na facebookové stránce profilu Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže na oficiální facebookové stránce Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko (www.facebook.com/brdyapodbrdsko) (dále jen „profil“) je Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., se sídlem Praha - Smíchov, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČO 07384840 (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
3. Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“).

II. Soutěžící
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na Facebooku (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní všechna pořadatelem stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití Facebooku uvedená na https://www.facebook.com/terms.php.
3. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.
4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
5. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Mechanismus soutěže
1. Na profilu pořadatele bude 19. dubna 2022 v 18.00 publikován soutěžní příspěvek výzvou k zodpovězení soutěžní otázky.
2. Úkolem soutěžících bude odpovědět na soutěžní otázku. Odpověď se musí skládat ze tří částí:
               (1) Kam byste se v Hřebenech vydali na výlet?
               
(2) Proč na toto místo?
               (3) Označení (tagnutí) uživatele na Facebooku, kterého by účastníci vzali na výlet s sebou.

3. Vstupem do soutěže se rozumí odeslání odpovědi pouze prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem.
4. Každý soutěžící se může zúčasnit pouze jednou. Pokud prostřednictvím formuláře odešle více než jednu odpověď, do soutěže bude zařazena pouze ta, která byla odeslána jako první.
5. Po skončení kola budou odpovědi vyhodnoceny. Vítěze vybere porota složená ze zástupců Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko a Boutique Hotel Corso Řevnice. Porota bude o vítězi rozhodovat na základě těchto kritérií: (1) splnění zadání odpovědi, (2) relevance s místem a turistickou oblastí, (3) orginiality a kreativity.

IV. Výhry v soutěži a jejich oznámení
1. Výhrou v soutěži se rozumí 1× poukaz na jednu noc se snídaní pro dvě osoby v Boutique Hotel Corso Řevnice.
2. Jména vítězů budou oznámena v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
3. Výherci budou pořadatelem informováni prostřednictvím přímé zprávy a budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů nebo kontaktních informací.
4. Pokud výherci kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do tří dnů od vyhlášení výsledků soutěže, ztrácejí na výhru nárok a ta propadá ve prospěch pořadatele.
5. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.
6. Pokud se výherce vzdá své výhry, může ji pořadatel nabídnout dalšímu účastníkovi daného soutěžního kola v pořadí.
7. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

V. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel
1. Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže.
2. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.
3. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Facebook.
4. Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukověvobrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazovězvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže (vstup do soutěže je popsán v článku 3, odstavci č. 3) soutěžící:
a) souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;
b) potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona.

Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@brdyapodbrdsko.cz

VI. Termíny
19. dubna 2022, 18.00 – zveřejnění soutěžního příspěvku
24. dubna 2022, 23.59 – ukončení soutěže
od 2. května 2022 – kontaktování výherců

VII. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže
1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady.
2. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
3. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na Internetu.
4. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).
5. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
6. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.
7. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze dne 19. dubna 2022

101035705_108200830808003_5290885691742157021_n122126720_419304709424720_8613151626875014145_n132021563_152992939541146_8892663266020049061_n140205855_868667110593472_1522858897277528899_n117725492_1699705176854388_5870688730777720275_n