Pravidla soutěže

Níže uvedený text představuje úplná pravidla letní soutěže na instagramovém profilu @brdyapodbrdsko (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěží na oficiální stránce Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko na Instagramu @brdyapodbrdsko (dále jen „profil“) je Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., se sídlem Praha - Smíchov, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČO 07384840 (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž pořadatele je založena na principu zaslání odpovědi prostřednictvím sociální sítě Instagram.
3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
4. Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“).

II. Soutěžící
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní všechna pořadatelem stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870.
3. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.
4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
5. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Mechanismus soutěže
1. V průběhu července a srpna budou na profilu pořadatele v jednotlivých kolech publikovány soutěžní stories (dále jen „příběhy“) s výzvou k zodpovězení soutěžní otázky. Tato kola budou avizována s 24hodinovým předstihem v příbězích na profilu pořadatele.
2. Úkolem soutěžících je správně si tipnout odpověď na soutěžní otázku, která bude zveřejněna v soutěžním příběhu.
3. Vstupem do soutěže se rozumí odeslání odpovědi prostřednictvím formuláře v soutěžním příběhu. Odpověď musí být odeslána prostřednictvím formuláře, nikoliv jako „odpověď“ na tento příběh.
4. Každý soutěžící se může každého jednotlivého kola zúčasnit pouze jednou. Pokud prostřednictvím formuláře odešle více než jednu odpověď, do soutěže bude zařazena pouze ta, která byla odeslána jako první.
5. Délka každého kola je 24 hodin a začíná zveřejněním soutěžního příběhu.
6. Po skončení kola budou odpovědi vyhodnoceny. Vítězi se stanou autoři tří nejpřesnějších (nejbližších) odhadů. V případě shodných odpovědí mezi více účastníky se stává výhercem ten, jehož odpověď byla odeslána dříve.

IV. Výhry v soutěži a jejich oznámení
1. Předmět výhry každého kola bude vždy upřesněn v soutěžním příběhu.
2. Jména vítězů budou oznámena bezprostředně po skončení daného kola v příbězích na profilu pořadatele, nejpozději však do 24 hodin od skončení kola. Výherci budou pořadatelem informováni prostřednictvím přímé zprávy a budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů nebo kontaktních informací.
3. Pokud výherci kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do dvou dnů od vyhlášení výsledků soutěže, ztrácejí na výhru nárok a ta propadá ve prospěch pořadatele.
4. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.
5. Pokud se výherce vzdá své výhry, může ji pořadatel nabídnout dalšímu účastníkovi daného soutěžního kola v pořadí.
6. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

V. Předání výher
1. Výheci budou informováni o způsobu předání výhry prostřednictvím přímé zprávy.
2. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

VI. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel
1. Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže.
2. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.
3. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagram.
4. Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukověvobrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazovězvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže (vstup do soutěže je popsán v článku 3, odstavci č. 3) soutěžící:
a) souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;
b) potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona.

Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat.

VII. Termíny
1. soutěžní kolo: 30. června 2021
2. soutěžní kolo: 14. července 2021
3. soutěžní kolo: 28. července 2021
4. soutěžní kolo: 11. srpna 2021
5. soutěžní kolo: 25. srpna 2021

VIII. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže
1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady.
2. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
3. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na Internetu.
4. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).
5. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
6. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram.
7. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze dne 29. června 2021

101353413_254834958960379_5576909191795981748_n146312422_740224890252554_6158871934128542229_n96375933_107454310847272_3966141874327243552_n97051438_283341572673926_8705208349854113673_n123137442_2398338720311753_5859499789860752193_n